પણ ટીવી આપ પર ડેટા એકત્રિત કરી શકું, સેમસંગ માટે આભાર

સેમસંગ સ્માર્ટ ટીવી સંભવિત તમારા વસવાટ કરો છો ખંડ માં તમે શું કહે છે તે રેકોર્ડ અને તૃતીય પક્ષો પર મોકલી શકે.

18702 0