સૌથી અપેક્ષિત પ્લેસ્ટેશન 4 રમતો [સામાન્ય સિપાઈમાંથી સનદી અમલદાર થયેલો માણસ]

The Most Anticipated Playstation 4 Games [RANKER]

શું પ્લેસ્ટેશન માટે ક્ષિતિજ પર 4?

PS4 કરી શકો છો શું gamers માટે આગળ જુઓ?

For starters, Nathan Drake is taking on a whole new adventure in the upcoming Uncharted 4: એક થીફ માતાનો એન્ડમાં. Yeah yeah, we know Drake retired from treasure hunting and seems to still be married to Elena, પરંતુ Uncharted 4 is looking to be the greatest adventure the franchise has seen up to this point.

There are a whole lot of other franchises delivering new installments in the near future, along with plenty of original games with lots of hype.

પૂર્ણ યાદી વાંચો અહીં