'10 વસ્તુઓ અમેરિકનો કચરો મની પર’

’10 Things Americans Waste Money On’
'10 વસ્તુઓ અમેરિકનો કચરો મની પર’ (દ્વારા સીએનએન વિડિઓ)

નાણાકીય ગુરુ ડેવ રામસે અને પોતાની પુત્રી રાહેલને ક્રૂઝ '10 વસ્તુઓ અમેરિકનો કચરો મની પર તેમની યાદી પ્રદર્શિત કરે છે’

ઝેમાન્ટા દ્વારા વધારેલ

સંબંધિત લેખો