چیزهایی که شما را بترساند, اما ارزش آن را [سرباز]

Things That Scare You, But Are Worth It [RANKER]

همه عنکبوت و مار کنار, فکر می کنم در مورد چیزهایی که شما را بترساند ترین: زبان عمومی? ایستاده برای خودتان? فقط به خاطر اینکه آنها هشت پاها و هزاران نفر از چشم ندارد به این معنا نیست ترس نامحسوس هستند یک چیز واقعی نیست; گاه گاهی, آن ترس شما می توانید ببینید و یا لمسی است که سخت ترین برای غلبه بر.

دفعات بازدید: مقاله کامل