بهترین سلفی فضایی [سرباز]

The Best Space Selfies [RANKER]

به عنوان آن می ایستد امروز, هر کس یک سلفی گرفته است – حتی مادر بزرگ شما. و به عنوان سرد به عنوان سلفی مادر بزرگ خود را ممکن است, آنها هرگز پشته تا سلفی فضایی گرفته شده توسط فضانوردان و به خصوص نه سلفی مریخ نورد.

سلفی فضانورد به ویژه الهام بخش زیرا آنها نه تنها وسعت کاوشهای انسانی را نشان می دهد, آنها همچنین نشان می دهد که مهم نیست که چقدر از یک روشن فکر شما, هر کس دوست دارد selifes گرفتن. حتی بیشتر به آن نقطه, سلفی مریخ نورد نمونه های زیبایی مکانیکی و هنری.

یا نه شما هستید کسی که دل کشیده هر زمان که شما تماشای فیلم مانند WALL-E, دیدن چند سلفی مریخ نورد را به شما بر این باورند که جان اف. کندی به چیزی بود که او تصمیم گرفت که ما باید به ماه بروم.

متن کامل

18713 4