ادعای ناسا ما زندگی بیگانه یافتن

یک خط از یک میزگرد ناسا ساخت عناوین: یک پیش بینی که ما نشانه هایی از زندگی در آینده داشته 20-30 سال.

مقالات مرتبط