ماری جوانا ممکن است حافظه کلامی آسیب

Marijuana May Harm Verbal Memory

بلند مدت سیگاری ماری جوانا ممکن است کاهش حافظه کلامی خود را با زمان رنج می برند آنها میانسال هستند, با توجه به یک مطالعه جدید.

ظاهر می شود در ژورنال JAMA Internal Medicine, مقاله نشان می دهد عناصر چگونه دیگر شناخت, مانند سرعت پردازش و عملکرد اجرایی, به نظر نمی رسد با مصرف کانابیس تحت تاثیر قرار.

این تحقیق توسط نقشه برداری شرکت کنندگان در توسعه عروق خطر بیماری عروق کرونر در افراد جوان انجام شد (CARDIA) مطالعه, همه آنها سال بودهاند 18 به 30 در طول دوره بین ماه های مارس 1985 و ژوئن 1986.

متن کامل

31634 6