لندن ضایعات فلزی حیاط آتش سوزی عظیم

بیست موتورهای آتش و 120 آتش نشان ها و افسران به حضور در یک آتش سوزی در یک حیاط آهن قراضه در پری جاده در Dagenham.

دور و بر 1500 تن آهن قراضه در هوای آزاد است شعله ور. سیلندر اعتقاد به درگیر می شود و یک منطقه خطر شده است در محل قرار داده به عنوان برخی از سیلندر می توانید هنگامی که در معرض گرما منفجر. دود را می توان از مایل در اطراف دیده می شود.

سخنگوی لندن آتش نشانی گفت::

“است بسیاری از دود در منطقه محلی وجود دارد و ما در حال درخواست ساکنان برای بستن پنجره ها و درهای خود را.”

پیشرفته توسط Zemanta