نمره کلی5
  • IROBOT ROOMBA 880 یک جارو برقی بسیار بهتر از شما می خواهم انتظار است. به عنوان یک ربات آن چه آن را در قلع می گوید: - پاک سازی کف زمانی که شما آن را به و بازده به پایه پس از آن. از آن نیاز به کمی در راه نگهداری و فقط می شود با این کار.

 

محتوای قبلا اینجا منتشر کرده است خارج شده است. ما برای هر مشکل پوزش می طلبیم.