زوج های همجنسگرا برای اولین بار در انگلستان و ولز ازدواج

Gay couples marry for first time in England and Wales
زوج های همجنسگرا برای اولین بار در انگلستان و ولز ازدواج (از طريق خبرگزاری فرانسه)

زوج های همجنسگرا در سراسر انگلستان و ولز گفت “من” در روز شنبه به عنوان یک قانون اجازه ازدواج همجنسگرایان آمد به اثر در نیمه شب, مرحله نهایی در یک مبارزه طولانی برای برابری. پس از ازدواج اول در میان یک مسابقه قرار است به ازدواج, نخست وزیر…

پیشرفته توسط Zemanta