جوجه از جهنم’ گاه تازه دایناسور پرنده مانند

‘Chicken from hell’ sheds new light on bird-like dinosaur
جوجه از جهنم’ گاه تازه دایناسور پرنده مانند (از طريق خبرگزاری فرانسه)

با نام مستعار “مرغ از جهنم,” یک گونه تازه شناسایی دایناسور پردار به عنوان بلند به عنوان یک انسان شمال امریکا حداقل پرسه می زدند 66 میلیون سال پیش, دیرینه شناسان روز چهارشنبه. با تاج مرغ مانند بر روی سر خود, پاهای دراز و باریک مانند یک شتر مرغ ...

پیشرفته توسط Zemanta