اپل دیده بان باتری احتمالا آخر روز نمی

گزارش جدید نشان می دهد اپل برای هدف 19 ساعت به طور کلی استفاده از عمر باتری در ساعت هوشمند نسل اول آن.