3000 سال قدیمی اسکلت سرند با سرطان

3000 Year Old Skeleton Found Riddled with Cancer
3,000-اسکلت ساله پیدا شده سرند با سرطان (از طريق CBS اخبار)

باستان شناسان حفاری در سودان کشف یک اسکلت 3000 ساله است که می تواند سرنخ به تکامل سرطان را. آلفونسو ون مارش گزارش ها.

پیشرفته توسط Zemanta