A yw alcohol yn wir yn eich gwneud yn well yn y gwely?

Does alcohol really make you better in bed?

 

Powered by Guardian.co.ukMae'r erthygl hon yn dwyn y teitl “A yw alcohol yn wir yn eich gwneud yn well yn y gwely?” Ysgrifennwyd gan Sally Adams, am theguardian.com ar Dydd Mawrth 17eg Tachwedd 2015 06.30 UTC

Alcohol "... ysgogi awydd, ond mae'n cymryd i ffwrdd y perfformiad "meddai Shakespeare, ond roedd ef yn iawn? Mae'n gred gyffredin bod alcohol yn ein helpu i golli ein swildod a gall hefyd weithredu fel affrodisaidd (weithiau!). Ond nid yw'n aml yn meddwl fel enhancer perfformiad yn yr ystafell wely. Cyfeiriaf chi at "bragwyr droop", y llysenw oesol ar gyfer dysfunction erectile dros dro a achosir gan alcohol.

Mae'r syniad o gormod o alcohol fel lladdwr angerdd ei gefnogi gan dystiolaeth anecdotaidd a gwyddonol, ond nid yw hyn yn ymddangos i leihau effaith y diddordeb y cyfryngau ag ef fel enhancer libido. A oes unrhyw wirionedd y tu ôl i'r syniad y gall un neu ddau o beintiau wneud gwir gwell gariad chi neu a yw hyn ddim ond un arall "sexy" stori gwyddoniaeth?

Mae arwyddocaol corff ymchwil sy'n awgrymu alcohol yn gysylltiedig ag ymateb rhywiol cryfach (cynyddu cyffro a orgasm gwell) a llacio swildod rhywiol. Yn hanesyddol, Mae gan alcohol gysylltiad hir â rhamant a rhyw o ran hysbysebu. Ar y llaw arall, alcohol yn gysylltiedig â chynnydd mewn ymddygiad rhywiol peryglus, a all arwain at feichiogrwydd anfwriadol ac clefydau a drosglwyddir yn rhywiol. O ystyried hyn effeithiau gwrthwynebol, pam mae erthyglau yn y cyfryngau yn tueddu i ganolbwyntio ar y cysylltiad positif rhwng alcohol a rhyw, a beth mae'r astudiaethau ymchwil y tu ôl i'r straeon yn y cyfryngau yn dweud wrthym?

Mae diweddar stori yn yr Independent Adroddwyd ar yr honiadau a wnaed gan lyfr newydd o'r enw "Yr Ateb Rhyw Priod". arbenigwr Rhyw Dr Kat Van Kirk yn credu y gall yfed cwrw arwain at bedwar welliannau amlwg yn y profiad rhywiol ar gyfer dynion: (1) oedi ejaculation, (2) gwell libido a erections mwy dwys, (3) mwy o stamina rhywiol a (4) Gall hynny cwrw helpu "eich iechyd yn gyffredinol" ac felly yn eich gwneud yn llai "swrth mewn rhyw". Yn ddiddorol, yr unig bwynt i gyfeirio erthygl ymchwil a adolygwyd gan gymheiriaid yw'r trydydd – bod "alcohol yn gwella stamina rhywiol".

Mae astudiaeth a gyhoeddwyd yn y European Journal of Epidemioleg adroddiadau ar meta-ddadansoddiad o 13 astudiaethau sy'n edrych ar risg cardiofasgwlaidd a defnydd gwrw. Mae'r canfyddiadau'n awgrymu gromlin siâp-J, gan awgrymu llai o risg o glefyd cardiofasgwlaidd yn y rhai sy'n yfed 55g o gwrw y dydd neu lai. Mae'n bwysig nodi nad yw'r astudiaeth hon oedd mewn gwirionedd yn mesur stamina rhywiol, yn lle hynny llai o risg cardiofasgwlaidd ei gymryd fel dirprwy. Hefyd, Nid yw'n gwbl glir beth "gram o alcohol" yn golygu yma. Os y mesur yn adlewyrchu ethanol pur, 55g o gwrw yn gyfwerth â thua 7 unedau neu 3 a hanner peint o gwrw eithaf gwan y dydd. Mae hyn yn ymddangos fel llawer o alcohol i'w yfed bob dydd!

Mae erthygl yn The Dywedodd telegraff ar 2009 astudiaeth a gynhaliwyd gan y Western Awstralia Sefydliad Keogh ar gyfer Ymchwil Meddygol. Archwiliodd yr astudiaeth hon effaith defnyddio alcohol ar dysfunction erectile gwrywaidd. Nid yw'r erthygl Telegraph yn darparu dolen i erthygl a adolygwyd gan gymheiriaid, ond yr wyf yn dod o hyd i astudiaeth ar hyn a gyhoeddwyd yn y Journal of Medicine Rhywiol. Mae'n casglu gwybodaeth gan 1,580 dynion ar swyddogaeth erectile, alcohol, a defnyddio tybaco. Dywedodd y Daily Telegraph fod y dynion oedd yn yfed swm cymedrol o alcohol adroddwyd 30% llai o broblemau erectile na nad ydynt yn yfed. Mae'r erthygl yn dehongli canfyddiad hwn fel "cymdeithas ffafriol" rhwng yfwyr cymedrol a swyddogaeth erectile.

Mae awduron y papur ymchwil yn dangos nad oedd yr un o'r cymdeithasau adroddwyd rhwng statws yfed a swyddogaeth erectile yn "ystadegol arwyddocaol" nes afiechyd ac ysmygu statws cardiofasgwlaidd eu rheoli i mewn dadansoddiadau. Mae hefyd yn bwysig cofio bod yr astudiaeth a ddefnyddir mesurau hunan-adrodd y defnydd o alcohol a dysfunction erectile, sy'n golygu unrhyw gymdeithasau a arsylwyd yn dibynnu ar allu a pharodrwydd y cyfranogwyr i adrodd yn gywir eu defnydd o alcohol a phroblemau erectile

Mae trydedd astudiaeth adroddwyd yn The Independent Edrychodd eleni ar a gall alcohol roi hwb drives rhyw merched. Dangosodd yr astudiaeth fod yn dilyn yfed alcohol yn gymedrol, lefelau testosteron cynyddol mewn merched, ond nid dynion. Gallai hyn fod yn dystiolaeth o alcohol gynyddu libido o fenywod trwy ymchwydd dros dro yn y hormon rhyw gwrywaidd. Er gwaethaf cael eu hadrodd yn The Independent eleni, ymddengys fod y gwaith ymchwil dan sylw i ddod o astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nature gan Alko (adwerthwr alcohol Ffindir mawr) mewn 1994.

Mae'r ymchwil ei hun yn adroddiad un dudalen ar astudiaeth arbrofol lle mae dynion a menywod yn cael naill ai yn diod alcoholig neu sudd di-alcohol, a lefelau hormonau yn cael eu mesur (er nad yw'n glir sut). Wrth reoli ar gyfer defnydd atal cenhedlu a cylch mislif (sy'n effeithio ar lefelau hormonau) mwy o testosteron alcohol o'i gymharu â'r plasebo mewn merched, ond nid dynion.

Mae yna nifer o gwestiynau methodolegol na ellir eu hateb o'r wybodaeth yn yr adroddiad byr hwn – oedd y cyfranogwyr yn gwybod os oeddent yn derbyn diod alcoholig neu blasebo? Ym mha amodau Profwyd cyfranogwyr? Fodd bynnag, i mi y cwestiwn mwyaf yw y byddai pam yr adroddiad cyfryngau ar astudiaeth a gynhaliwyd dros 20 Flynyddoedd yn ôl, sy'n swm sylweddol o amser yn y byd sy'n symud yn gyflym o ymchwil gwyddonol?

Yn ddiddorol, cyhoeddi'r erthygl yn The Independent yn cyd-daro â datganiad i'r wasg am fodca newydd gan gwmni o'r enw Alko plws. (Nid yw'n glir a yw'r cwmni hwn yn gysylltiedig â Alko). Yn y datganiad i'r wasg, fodca wedi'i anelu'n benodol at fenywod, gyda hawliadau a wnaed o ran y gallu alcohol i gynyddu libido benywaidd: "Hey gals: Rhowch Ystyr Newydd Into Eich 4 Gorffennaf Tân Gwyllt; Alko-Plus Creu 'Lust Vodka' ei fod yn dweud Cynnydd Benyw Awydd rhywiol ".

Adolygu erthyglau hyn ac mae'r astudiaethau ymchwil cyfatebol wedi gwneud i mi feddwl am y materion sy'n ymwneud ag astudio rhyw ac alcohol ac wrth adrodd a dehongli canfyddiadau ymchwil. Mae yna lawer o wahaniaethau unigol cymhleth yn y ffactorau seicolegol a ffisiolegol sy'n dylanwadu ar yr ymateb i ddau ryw ac alcohol. Mae'r cysylltiad rhwng rhyw ac alcohol yn dibynnu ar ddos ​​alcohol, disgwyliad alcohol, a mesur alcohol ac ymddygiad rhywiol.

O ran dogn, gall fod swm gorau posibl o alcohol i gymell effeithiau cadarnhaol hyn ar cyffroi rhywiol neu berfformiad. Unwaith gorffennol y trothwy gall yr effeithiau fod yn fwy negyddol. Mae'r syniad yn cael ei gefnogi gan y natur biphasic alcohol, gydag effeithiau symbylydd fel crynodiad alcohol yn y gwaed yn cynyddu, ond effeithiau iselydd gan ei fod yn lleihau eto.

Gall disgwyliad alcohol hefyd yn effeithio ymddygiad rhywiol yn ystod meddwdod. Yn syml, efallai gredu bod cyffroi rhywiol yn cynyddu yfed alcohol arwain at cynnwrf gwirioneddol yn ystod meddwdod. Disgwyliadau ynghylch yfed alcohol yn elfen allweddol o ymchwil yn archwilio effeithiau alcohol ar unrhyw ymddygiad. Mae'n bwysig bod gwaith ymchwil yn pennu effaith y ddau effeithiau ffarmacolegol uniongyrchol a disgwyliad.

Yn olaf, Gall y defnydd o alcohol ffordd yn cael ei fesur yn effeithio ar y gymdeithas ag ymddygiad rhywiol. Mae gweinyddiaeth alcohol mewn astudiaeth arbrofol yn erbyn hunan-adrodd o ddefnydd o alcohol gan yfwyr yn debygol o esgor ar ganfyddiadau astudiaeth wahanol. Ymhellach, mae'n anodd iawn mesur ymddygiad rhywiol yn uniongyrchol. rhaid i'r rhan fwyaf o astudiaethau yn gorfod dibynnu ar hunan-adrodd o cyffroi rhywiol a pherfformiad neu ddefnydd ddirprwy mesurau fel swyddogaeth cardiofasgwlaidd a ffisiolegol.

cynrychiolaeth gywir o dystiolaeth ymchwil ar alcohol a rhyw efallai na cynnyrch yn "sexy" pennawd. Fodd bynnag, Dylai adroddiadau clir a gonest o'r canfyddiadau ymchwil ac o leiaf dolen i'r astudiaeth a gyhoeddwyd gwreiddiol yn caniatáu i'r darllenydd i wneud eu meddwl eu hunain wrth wynebu y dystiolaeth wyddonol.

Yng ngallu achos hwn alcohol i gynyddu prowess yn yr ystafell wely nad yw'n ymddangos i fod mor syml fel y cyflwynwyd yn y cyfryngau. Mae'r cysylltiad rhwng rhyw ac alcohol yn un gymhleth ac yn dehongli orau pan darlun clir a chytbwys ar gael, yn hytrach na "sexed-up" stori.

Dr Sally Adams yn ddarlithydd mewn seicoleg iechyd ym Mhrifysgol Caerfaddon. Mae ei hymchwil yn edrych ar y mecanweithiau gwybyddol ac ymddygiadol sy'n sail defnydd o alcohol a thybaco. Dod o hyd i hi ar Twitter @SallyScientist

guardian.co.uk © Guardian Newyddion & Media Limited 2010