Gall meddwl gorffwyso wella eich cynhyrchiant

A Rested Mind Can Improve Your Productivity

Dychmygwch eich bod yn gweithio yn hwyr yn y nos ar brosiect sy'n ddyledus yn y bore. Mae eich corff yn blino ac eich meddwl yn ddideimlad, ond rhaid prosiect hwn yn cael ei wneud, felly i chi wthio ar.

Byddwch yn parhau i weithio, er gwaethaf y teimlad pendant y byddai'r prosiect yn llawer haws os ydych yn mynd i'r gwely ac ati eto yn y bore.

Rydych yn teimlo obligated i wneud hynny yn awr, fel eich bod yn aros i fyny tan y oriau Wee y bore, cynhyrchu llai na gwaith dymunol yn llawer mwy o amser nag y byddai wedi cymryd gyda meddwl gorffwys.

Nid oedd hyn yn debygol o symud doethaf, gan nad yn unig cynhyrchiant gollwyd, ond ansawdd yn ogystal.

Mae cael golwg gorffwys gwirionedd gall wneud gwahaniaeth yn ein cynhyrchiant dyddiol, boed yn y gwaith neu waith tŷ yr ydym yn ceisio ei gyflawni.

Mae ein meddyliau Nid oedd i fod i weithio am oriau heb unrhyw amser segur. Mae arnynt angen seibiant a gwyliau.

Mae arnynt angen y gallu i ad-daliad oddi wrth y gorlwytho dyddiol o ganfyddiadau synhwyraidd a meddwl.

Gyson yn rhedeg ein meddyliau ar oramser heb cyfnodau aml o adfer gall fod yn niweidiol i'n gwaith, ein hagwedd, a hyd yn oed ein iechyd corfforol.

Yn ffodus, mae yna ychydig o gamau syml y gallwch eu cymryd i atal eich meddwl rhag gweithio ar gorlwytho.

Dilynwch y cynghorion a syniadau defnyddiol hyn ar gyfer cynyddu eich cynhyrchiant dyddiol:

Cael mwy o gwsg digon o gwsg yn hanfodol i ganiatáu i ein meddyliau subconscious i adael i fynd yr holl straen y dydd.

Yn ystod cwsg ein meddyliau ad-daliad eu hunain, cynhyrchu'r stamina a chanfyddiad o'r newydd sydd eu hangen ar gyfer diwrnod newydd ffres.

Os byddwn yn methu â chael digon o gwsg, Bydd ein meddyliau yn swrth ac yn araf, yn y bôn yn cau i lawr o gorlwytho o symbyliadau.

Mae hyn yn creu amodau lle na allwn feddwl yn effeithiol, siarad, neu weithredu i ein potensial llawnaf.

Heb y lefel o ymwybyddiaeth a bod yn effro bod meddwl gorffwys yn darparu, ein cyflymder yn arafu i lawr a chynhyrchiant yn cael ei golli.

Pan fydd ein meddyliau yn cael eu gorweithio rydym yn aml yn syrthio i mewn i “cadét gofod” modd, ac yr ydym yn cael trafferth canolbwyntio ar y tasgau dan sylw.

Meddyliau yn aml yn crwydro, a'r gallu i ganolbwyntio yn cael ei golli.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod faint o gwsg y maent yn ei gwneud yn ofynnol i deimlo'n hadnewyddu, ond anaml yr ydym yn caniatáu i ni ein hunain moethus o'r fath.

Ceisiwch gwylio digon o gwsg fel buddsoddiad i mewn i'ch lles yn gyffredinol, a medi'r manteision y bore nesaf.

lleihau straen Gall straen gormodol fod yn wanychol iawn. Mae'n gwneud i ni deimlo'n llethu ac yn ein tynnu sylw oddi wrth cael ein gwaith a wnaed, a hyd yn oed yn waeth – mae'n hyrwyddo ffurfio meddyliau negyddol.

Gall straen rwystro ein cynhyrchiant drwy ein gwneud yn fwy gwasgaredig ac heb ganolbwynt.

Ni allwn ganolbwyntio ar un peth ar y tro gan fod achos y straen bob amser yn y cefn ein meddyliau, heriol sylw.

Bydd lleihau straen yn ein bywydau yn mynd yn bell wrth ganiatáu i ni fyw bywydau mwy cynhyrchiol a hapus.

Ceisiwch gofio bod rhai pethau yn unig yn werth boeni am, ac nid oes unrhyw synnwyr mewn bwysleisio dros bethau nid oes gennym unrhyw reolaeth dros.

Ers llawer o'n straen yn ganlyniad i boeni am bethau tu hwnt i'n rheolaeth, Gall caniatáu ein hunain i adael i fynd o'r sylwadau hyn yn lleihau'r straen yn fawr yn ein bywydau.

Tawel y meddwl myfyrdod yn ffordd wych o dawel ein meddyliau ac yn datblygu yn glir prosesau meddwl.

Rhowch gynnig ar yr ymarfer hwn o leiaf unwaith y dydd: Dod o hyd i ystafell dawel heb unrhyw ymyrraeth, eistedd mewn safle cyfforddus, a chau eich llygaid.

Caniatáu i'r holl feddyliau i adael eich meddwl, ac yn ceisio canolbwyntio ar y distawrwydd o fewn chi. Wrth i'n meddyliau yn dechrau i arnofio drwy eich meddwl, yn syml yn gwthio nhw ysgafn ond yn gadarn yn ôl allan.

Mae'r dechneg hon yn cymryd arfer i berffeithio, ond bydd glynu ag yn eich helpu i ddatblygu ffocws dwys y gellir ei harneisio mewn ffyrdd eraill yn ogystal.

Bydd fyfyrio yn rheolaidd yn y pen draw yn gwella ein cynhyrchiant oherwydd y byddwn yn datblygu'r gallu i ganolbwyntio'n glir ar bob tasg, ac yn y pen draw yn cael mwy wneud mewn llai o amser.

Mae'r rhain yn dim ond rhai o'r ffyrdd hawdd y gallwn ni gyfrannu at feddwl rested, fydd yn ein helpu i ryddhau straen, gwella ein ffocws, a chynyddu ein cynhyrchiant.

 

Wella gan Zemanta