Ang sulod kaniadto nga gipatik sa dinhi nga mipahawa. pasaylo kami sa bisan unsa nga kalisud.

18925 0